Bluetooth Headset BH 702 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din
garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed
kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden
bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser.
De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe
det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til
at smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til
normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de
elektroniske kredsløb.

Forsøg ikke at åbne enheden.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre,
at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede
serviceforhandler til service.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

18

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over, som er trykt på produktet, i det skriftlige
materiale eller på indpakningen, betyder, at i EU skal alle elektriske og
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted,
når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som
usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på de rette indsamlingssteder for at forhindre eventuelle
miljø- eller sundhedsskadelige effekter som følge af ukontrolleret bortskaffelse af
affald og for at understøtte bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer.
Oplysninger om indsamlingssteder kan fås hos produktets forhandler, de lokale
affaldsmyndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale
Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke
oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.