עזרה Bluetooth Headset BH 702

background image

BH-702

תישיא

Bluetooth

תירוביד

שמתשמל ךירדמ

9205634

Issue 1 HE

background image

המאתה תרהצה

םאות

HS-100W

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

קתוע .

1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל

תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה תרהצה לש

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ

.

© 2007 Nokia

ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב

לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש םירחא תומש

.

Nokia Corporation

םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל

.םהל םיסחוימה

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

.

תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

לכל ןכו ,הסנכה וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ

יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

) ״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה

,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל

ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל

.שארמ העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ

background image

םיטרפל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךירוגמ םוקמל בורקה

Nokia

לש קוושמל הנפ

שמתשמל תנתינש תושרב עוגפל םילולע הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

.דויצה תא ליעפהל

אוצי חוקיפ

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב״הרא לש תונקתלו אוציי

.טלחהב הרוסא

9205634/Issue 1 HE

background image

4