Bluetooth Headset BH 702 - תוכן העניינים

background image

םיניינעה ןכות

5 ...................................המדקה

Bluetooth

תייגולונכט

5 ....................תיטוחלא תרושקתל

7 ................... םינושאר םידעצ .2

7 ...................................... הריקס
7 ........................ תוללוסו םינעטמ
8 ...........................הללוסה תניעט

לש יוביכו הלעפה

9 ......................תישיאה תירובידה
9 ......... תישיאה תירובידה תמאתה

10 ........תישיאה תירובידה קותינ

תירובידה רוביח

10 ......................שדחמ תישיאה
10 .............................. תויעב ןורתפ

12.......................יסיסב שומיש .3

תירובידה תבכרה

12 .......................ןזואה לע תישיאה
13 ............................תוחישב לופיט

עמשה תמצוע תוסיו

13 ...................... תישיאה תירובידב

לוטיב וא הקתשה

14 ............... ןופורקימה לש הקתשה

ןיב החישה תרבעה

תישיאה תירובידה

14 ......................ירלולסה רישכמל
14 ............... סופיא וא תורדגה יוקינ

15..................תוללוס לע עדימ .4
16........................הקוזחתו לופיט

background image

המדקה .1

עצבל לכות

Nokia BH-702

תישיאה

Bluetooth

-ה תירוביד תרזעב

אלל ךלש ירלולסה רישכמב שמתשהלו ,םיכרדב התאשכ תוחיש לבקלו

,םימאות םירישכמ םע תישיאה תירובידב שמתשהל לכות

.םיידי עגמ

.

Bluetooth

-ב םיכמותש

.תישיאה תירובידב שומישה ינפל הז שמתשמל ךירדמ הדיפקב ארק

קפסמש ,ךתושרבש ירלולסה רישכמה לש שמתשמל ךירדמה תא םג ארק

תאו תישיאה תירובידה תא קחרה

.ינויח הקוזחתו תוחיטב עדימ

.םינטק םידלי לש דיה גשיהמ הלש םירזיבאה

תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth

תייגולונכט

<10m

ךל תרשפאמ

Bluetooth

תייגולונכט

.םילבכ אלל םימאות םירישכמ רבחל

רישכמהש שרוד וניא

Bluetooth

רוביח

ויהי תישיאה תירובידהו ירלולסה

יברמה קחרמה ,תאז םע .הייאר-וקב

.םירטמ 10 אוה םירישכמה ינש ןיב

רתוי בורק ירלולסה רישכמהש לככ

ויהי םיעוציבה ךכ ,תישיאה תירובידל

יבטימה הלעפהה חווט

.רתוי םיבוט

רוביחה

.םישרתב ההכ רופאב גצומ

םימסוח םימצע ,קחרמ לשב תוערפהמ לובסל לולע

.םירחא םיינורטקלא םירישכמ וא (ריהב רופאב גצומ)

המדקה

5

background image

6

המדקה

,

Bluetooth Specification 2.0 + EDR

טרפמל תמאות תישיאה תירובידה

.

Hands-Free Profile 1.5

Headset Profile 1.1

:םיאבה םיליפורפב ךמותה

םימאות םה םא עובקל ידכ םירחא

Bluetooth

ירישכמ לש םינרציב ץעוויה

.הז רישכמל

תאז קודב

.םימיוסמ תומוקמב

Bluetooth

-ב שומיש לע תולבגה הנכתית

.תורישה קפס םע וא תוימוקמה תויושרה םע

background image

םינושאר םידעצ .2