Bluetooth Headset BH 702 - מטענים וסוללות

background image

םינושאר םידעצ

background image

8

םינושאר םידעצ

Nokia

ידי לע ורשואש םינעטמבו תוללוסב קר שמתשה :

הרהזא

םירחא םירזיבאב שומיש

.הז יפיצפס הרשעה רזיבאב שומישל

.ןכוסמ תויהל לולעו ,תוירחא וא רושיא לכ תגופתל םורגל לולע

זוחא ,והשלכ הרשעה רזיבא לש למשחה תקפסא לבכ תא קתנמ התאשכ

.לבכב אלו ,ךושמו עקתב

הללוסה תניעט

תנתינ הניאש ,תימינפ תנעטנ הללוסב תדיוצמ תישיאה תירובידה

וז הלועפ .תישיאה תירובידהמ הללוסה תא ריסהל הסנת לא

.הרסהל

.תישיאה תירובידל קזנ םורגל הלולע

.ריקב למשחה עקשל ןעטמה תא רבח .1

תירונ

.ןעטמה רבחמל ןעטמה לבכ תא רבח .2

ןכתיי

.הניעטה ךלהמב םודאב ריאת יוויחה

.הניעטה תלחתה ינפל המ ןמז ףולחיש

,ןעטמה תא קתנ ,הליחתמ הניא הניעטה םא

לש האלמ הניעט

.תינש הסנו בוש ותוא רבח

.תועש 2 דע ךשמיהל היושע הללוסה

תא קתנ

.קוריב ריאת יוויחה תירונ ,ןיטולחל הנועט הללוסהשכ .3

.ריקב למשחה עקשמו תישיאה תירובידהמ ןעטמה

160 דע וא ,רוביד-ןמז לש תועש 6 דע קיפסת ןיטולחל הנועט הללוס

םאתהב תונתשהל לולע הנתמהה ןמז ,תאז םע

.הנתמה ןמז לש תועש

שומיש תונונגסל ,שומיש תורדגהל ,

Bluetooth

ירישכמ לש םינוש םיגוסל

.הלעפה תוביבסלו

םיעובק ןמז יחוורמב ףצפצת תישיאה תירובידה ,תנקורתמ הללוסהשכ

.םודאב בהבהת יוויחה תירונו

background image

תישיאה תירובידה לש יוביכו הלעפה

תישיאה תירובידהש דע יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

רבחתהל הסנמ תישיאה תירובידהשכ

.ריאת יוויחה תירונו ףצפצת

תירובידהשכ

.קוריב תויטיאב בהבהת יוויחה תירונ ,םאתומ רישכמל

בהבהת יוויחה תירונ ,שומישל הנכומו םאתומ רישכמל תרבוחמ תישיאה

,והשלכ רישכמל המאתוה אל תישיאה תירובידה םא

.לוחכב תויטיאב

תירובידה תמאתה׳ האר) המאתה בצמל יטמוטוא ןפואב סנכית איה

.(9 דומעב ׳תישיאה

דע ,תוחפל תוינש 5 ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,יוביכל

.םודאב ריאת יוויחה תירונש

תישיאה תירובידה תמאתה

.לעופ ךלש ירלולסה רישכמהש אדו .1

רישכמל רבעב המאתוה אל םא) תישיאה תירובידה תא םיאתהל ידכ .2

בצמל סנכית תישיאה תירובידה

.תירובידה תא לעפה ,(והשלכ

.לוחכב תוריהמב בהבהל ליחתת יוויחה תירונו ,המאתה

אדו רחא רישכמל רבעב המאתוהש תישיא תירוביד םיאתהל ידכ

דע יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ךכ רחאו ,היובכ תירובידהש

.לוחכב תוריהמב בהבהל ליחתת יוויחה תירונש

רישכמל הרוהו ,ירלולסה רישכמב

Bluetooth

-ה תנוכת תא לעפה .3

לש שמתשמל ךירדמב ןייע תוארוהל

.

Bluetooth

ירישכמ שפחל

.ךתושרבש רישכמה

םירישכמה תמישרמ

Nokia BH-702

תישיאה תירובידה תא רחב .4

.ורתואש

תישיאה תירובידה תא רבחלו םיאתהל ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .5

תא רוציל ךרטצתש ןכתיי ,םימיוסמ םיירלולס םירישכמב

.רישכמל

9

םינושאר םידעצ

background image

10

םינושאר םידעצ

שמתשמל ךירדמב ןייע ,םיטרפל

.המאתהה רחאל ינדי ןפואב רוביחה

תישיאה תירובידה תא םיאתהל ךילע

.ךתושרבש רישכמה לש

.דבלב תחא םעפ רישכמל

רישכמב טירפתב גצות תישיאה תירובידה ,החילצה המאתהה םא

.תעכ םימאתומש

Bluetooth

-ה ירישכמ וב םיגצומש ךלש ירלולסה

תישיאה תירובידה קותינ

וא תירובידה תא הבכ ,ירלולסה רישכמהמ תישיאה תירובידה קותינל

.רישכמבש

Bluetooth

-ה טירפתב התוא קתנ

.התוא קתנל ידכ תישיאה תירובידל המאתהה תא קוחמל ךירצ ךניא

שדחמ תישיאה תירובידה רוביח

רוביחה תא רוצ ,ךלש ירלולסה רישכמל תישיאה תירובידה תא רבחל ידכ

,תישיאה תירובידה תא לעפה וא ;רישכמה לש

Bluetooth

-ה טירפתב

דע ,תוינש 3 דע 2 ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ךכ רחאו

.רצק ףוצפצ עמשייש

יטמוטוא ןפואב תישיאה תירובידל רבחתהל רישכמל תורוהל לכות

רישכמה תורדגה תא הנש ,ךכ םשל

.תלעפומ תישיאה תירובידהשכ

.

Nokia

לש םירישכמב

Bluetooth

טירפתב םאתומה

תויעב ןורתפ

תא עצב ,ירלולסה רישכמל תישיאה תירובידה תא רבחל ןתינ אל םא

:תואבה תולועפה

.רישכמל תמאתומו תלעפומ ,הנועט תישיאה תירובידהש אדו •

background image

.ךתושרבש רישכמב תלעפומ

Bluetooth

-ה תייצקנופש אדו •

,רישכמהמ םירטמ 10 לש חווטב תאצמנ תישיאה תירובידהש אדו •

םיינורטקלא םירישכמ וא תוריק ןוגכ) םימסוח םימצע ןיאשו

.רישכמל תישיאה תירובידה ןיב (םירחא

11

םינושאר םידעצ

background image

12