Bluetooth Headset BH 702 -  ויסות עוצמת השמע בדיבורית האישית

background image

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב שמתשה

וא יתילכת-ברה שקמה לע הלופכ הציחל ץחל ,תסנכנ החיש תייחדל

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב שמתשה

לש םישקמב שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החיש םויסל

.ירלולסה רישכמה

תישיאה תירובידב עמשה תמצוע תוסיו

ץחל וא ,החישה ךלהמב עמשה תא ריבגהל ידכ עמשה תרבגה שקמ לע ץחל

,ןיפוליחל .החיש ךלהמב עמשה תא שילחהל ידכ עמשה תשלחה שקמ לע

,עמשה תמצוע לש ריהמ תוסיוול

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב שמתשה

.םיאתמה ןוויכב עמשה תמצוע לש תוסיווה שקמ תא קזחהו ץחל

13

יסיסב שומיש

background image

14

יסיסב שומיש

ןופורקימה לש הקתשה לוטיב וא הקתשה

,החיש ךלהמב (ולש הקתשהה תא לטבל וא) ןופורקימה תא קיתשהל ידכ

.ירלולסה רישכמב המיאתמה היצקנופב שמתשה