Bluetooth Headset BH 702 -  טיפול בשיחות

background image

.וילא תרבוחמ

תירובידה ךרד גיוחש ןורחאה רפסמל רזוח גויחב ךמות רישכמה םא

.החיש תעצבתמ אלשכ יתילכת-ברה שקמה לע הלופכ הציחל ץחל ,תישיאה

ץחל ,תישיאה תירובידה ךרד ילוק גויחב ךמות ךתושרבש רישכמה םא

רישכמהש דע תוינש 3 דע 2 ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו

ךירדמב ראותמכ ךשמהו ילוקה גויחה תייצקנופ תא ליעפי ירלולסה

.החיש ךלהמב ילוק גויחב שמתשהל ןתינ אל

.רישכמה לש שמתשמל

לוצלצ עמשייו לוחכב תוריהמב בהבהת יוויחה תירונ ,החיש לבקמ התאשכ

וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החישל הנעמל

.תישיאה תירובידה ךרד