Bluetooth Headset BH 702 Help

background image

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon
BH-702
Gebruikershandleiding

9205362

Uitgave 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-100W in
overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte
ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de
respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het
recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in
de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige
bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist
krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de
verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact
op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

background image

Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet zijn toegestaan, kunnen het recht van
de gebruiker om met het apparaat te werken tenietdoen.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet-
en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de
wetgeving is verboden.

9205362 / Uitgave 1 NL

background image

4