Bluetooth Headset BH 702 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-702
Användarhandbok

9205364

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-100W följer de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av detta dokument får återges, överföras, distribueras eller lagras i någon form utan
uttryckligt skriftligt medgivande från Nokia.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data, förlorad inkomst eller andra
särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna
uppstått.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom ramen för gällande
lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått,
inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst
syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig
rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan
föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din
närmaste Nokia-återförsäljare.

background image

Otillåten ändring eller modifiering av enheten kan medföra att användarens rätt att handha
utrustningen upphävs.

Exportregler
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under
exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen
är förbjuden.

9205364/Utgåva 1 SV

background image

4